Verlies ik mijn pensioen of vervangingsinkomen als ik samenwoon met anderen?

Verlies ik mijn pensioen of vervangingsinkomen als ik samenwoon met anderen?

  • Bij een tweewoonst (= meergezinswoning) en bij zorgwonen is dit niet het geval. De twee partijen worden beschouwd als twee aparte gezinnen.
  • Wanneer je wettelijk of feitelijk samenwoont, is de situatie anders en kan dit een invloed hebben op het vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, ziekte, brugpensioen) of pensioen.
    • Wettelijk of feitelijk samenwonen heeft geen invloed op het pensioenbedrag. Twee gepensioneerden die samenwonen ontvangen beiden een pensioen aan het bedrag alleenstaande. Het gezinsbedrag kan enkel worden toegekend aan gehuwde personen. Samenwonen opent geen recht op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot of een overlevingspensioen.
    • Samenwonen met eender wie, zelfs zonder gehuwd te zijn, kan wel leiden tot een herziening van de inkomensgarantie voor ouderen. Er wordt immers rekening gehouden met de bestaansmiddelen van alle personen die onder hetzelfde dak wonen.
    • Voor de berekening van de werkloosheidsuitkering en de uitkering voor arbeidsongeschiktheid zijn er twee gezinselementen die de hoogte bepalen van het bedrag dat je zal ontvangen: "krijgt iemand in je gezin reeds een uitkering ?" en "heb je personen ten laste ? ". De sociale zekerheid wordt dus wel bepaald op basis van de gezinssituatie.

Het pensioen wordt berekend op basis van drie kenmerken: de duur van de beroepsloopbaan, de ontvangen bezoldiging tijdens de beroepsloopbaan en de gezinstoestand. Meer info over de gevolgen van wettelijk of feitelijk samenwonen op het pensioen of op de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vind je hier:

http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/support/paginas/default.aspx

Sociale zekerheid bij samenwonen

http://www.wikifin.be/nl/levensmomenten/leven-als-koppel/sociale-zekerheid